نمایش یک نتیجه

دریچه گاز کامل بنزینی یورو ۴

یک موتور درون سوز برای پیشروی و تولید قدرت به صورت پیوسته، نیازمند یک دورکاری حداقلی است. به همین دلیل