نمایش یک نتیجه

فولی هرزگرد تسمه سفت کن وانا و بنزینی یورو ۴

برای ارتباط بین دو محور تسمه که فاصله آن ها زیاد شده است، یا برای افزایش قدرت انتقالی، از تسمه وفولی