نمایش یک نتیجه

پلوس اکسل عقب وانا

 محوری که برای چرخ اتومبیل چرخیدن حول یک محور ثابت را میسر می سازد، اکسل نامیده می شود. اکسل ها